За нас

Фондация „На крилете на знанието“ е регистрирано по ЗЮЛНЦ и е в обществена полза.

Цели на фондацията: 

1. Развитие на формалното и неформалното образование в България и  повишаване на качеството на образованието в България; 

2. Насърчаване образованието и образователните дейности сред деца и  младежи, както и подпомагане на кариерното им и професионалното им развитие в областите на обучение;

3. Повишаване на професионалните знания и умения на учители и  педагогически специалисти; 

4. Утвърждаване на гражданското общество; 

5. Подпомагане на родители и ученици в сферата на образованието;

6. Подпомагане на младежите в България чрез развитието на младежки  политики и младежка дейност и чрез тяхното социално включване;

7. Развитие на професионалния и непрофесионалния спорт в България;

8. Популяризиране на спорта и на различните физически активности среда  децата и младежите в България; 

9. Използване на спорта за развитие на лични качества като дисциплина,  отговорност и увереност сред младежите в България; 

10. Финансова и друга подкрепа на деца и младежи в сферата на спорта и  науката; 

11. Трансфер на знания за реализиране на достижения в областта на  научноизследователската и иновационната дейност, както и в сферата на  спорта и здравословния начин на живот; 

12. Организиране на културни и образователни мероприятия и дейности сред  възрастните, младежите, децата и хората в неравностойно положение;

13. Насърчаване, обучаване и подпомагане на деца, младежи, възрастни и лица в  неравностойно положение; 

14. Подпомагане развитието на иновации и иновативни идеи в България;

15. Провеждане на образователни инициативи; 

16. Развитие на дейности с цел подпомагане и популяризиране на идеите за  опазване на околната среда; 

17. Подпомагане и насърчаване на доброволчеството и дарителството;

18. Създаване и развитие на социални услуги насочени към уязвими групи от  обществото; 

19. Други цели, незабранени от закона.